• Školská rada

   • Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

     

    Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady jsou 2 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

     

    Pravomoce školské rady

     

    § 168 

     

    (1) Školská rada

     

    • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
    • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
    • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
    • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v základních a středních školách,
    • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
    • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
    • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
    • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
    •  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
  • Přihlášení

  • Kontakt

   • Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace
   • 584 412 084
   • Mobil ředitelna: 605 913 058
   • Adolfovice 170 79001 Jeseník Czech Republic
   • IČ: 75029456
   • ID: dmpmbd7
   • Mobil ZŠ: 739 477 058
   • Mobil jídelna: 605 054 624
   • Mobil MŠ: 739 268 815
   • Mobil ŠD I. a II. od.: 604 477 215
   • Mobil ŠD III. od.: 739 134 103